Smokey - Trucks + irre Girls

    Aus Film-Lexikon.de